Leidiniai

Lyčių aspekto integravimas į biudžetą

Pasaulyje lyčių lygybės aspekto integravimas įgavo platų užmojį jau praeito šimtmečio pabaigoje ir ypač sustiprėjo pastaraisiais metais. Galima drąsiai teigti, kad šiuolaikinis požiūris formuojant valstybės ekonominę politiką grindžiamas poveikio lyčių lygybei analize. Lietuvos mokslinių tyrimų erdvėje jis paprastai nagrinėjamas mikroekonomikos lygmeniu: užimtumo ir darbo rinkos, namų ūkių gyvenimo lygio, darbo užmokesčio ir gyventojų pajamų, smulkiojo ir vidutinio verslo, švietimo, sveikatos apsaugos ir kultūros srityse. Tačiau ekonomikos augimo, valstybės biudžeto pajamų ir išlaidų formavimo, pinigų politikos, tarptautinių ekonominių santykių srityse lyčių lygybės diegimo metodai Lietuvoje praktiškai dar nėra taikomi. Tikimės, kad šis leidinys paskatins žengti tolesnius žingsnius.

Pirmoje leidinio dalyje apžvelgiami Europos Sąjungos strateginiai dokumentai, įtvirtinantys lyčių lygybės nuostatas, supažindinama su LAIB sąvoka, atskleidžiama jo esmė, pagrindžiamas LAIB formavimo poreikis, aprašomos lyčių nelygybės ar nejautrumo lyčių aspektams ekonominės sąnaudos, nurodoma ekonominė lyčių lygybės aspektų įvertinimo sudarant valstybės biudžetą nauda.

Antroje leidinio dalyje pateikiamos LAIB sudarymo metodologija (metodai ir priemonės), prieduose – užsienio šalių patirtis
ir šiuolaikinė praktika sudarant LAIB.