Pasipriešinimas

Tamašauskaitė-Antanina-instaANTANINA TAMAŠAUSKAITĖ (1814–1883)

Lietuviškoji amazonė! Su ietimi rankoje Antanina Tamašauskaitė kovojo už gimtinės laisvę.

Iš Raseinių kilusi bajoraitė išsiskyrė jautrumu neteisybei, kurią matė valdant carui. Besimokydama Kražių benediktinių vienuolyno mergaičių mokykloje, nebegalėjo ramiai nusėdėti pro šalį žygiuojant sukilėlių kariuomenei. Įkvėpta Emilijos Pliaterytės pavyzdžio, šešiolikmetė Antanina tiesiai iš mokyklos suolo nudrožė pas kariuomenės generolą ir paprašė būti priimta į būrį kovai.

Sutikta su dideliu džiaugsmu, mikliai išmokusi joti ir valdyti įvairius ginklus, mūšio lauke ji stojo į pirmąsias karių gretas. Ne tik demonstravo neįtikėtiną ryžtą, bet ir įkvėpė ištisus sukilėlių būrius. Už pasižymėjimą mūšiuose jaunajai Antaninai buvo suteiktas leitenantės laipsnis.

Po sukilimo Antanina ilgus metus praleido užsienyje, kol gavo caro amnestiją. Ar buvo jau susitaikiusi su svetima valdžia? Toli gražu. Po pirmojo sukilimo praėjus trims dešimtmečiams lietuviai ir lenkai dar kartą griebėsi ginklų, o narsioji Antanina ir vėl buvo sukilėlių gretose – rūpinosi sužeistais kariais.

Straipsnis apie moteris-kares portale „Kamanė.lt”

 d

- – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - -

 

Juozapota-Baltuskaite-insta

JUOZAPOTA BALTRUŠKIENĖ (1862–1936)

 

Šiokiadieniais su grėbliu, per javapjūtę su pjautuvu, nužydėjus linams – su bruktuvu, o šventadieniais – su atlaidų rūbais. Taip Juozapota Baltuškaitė visas gimtųjų Anykščių apylinkes išvaikščiojo. Tik ne ūkio darbus dirbdama, o draudžiamas knygas gabendama, kimšte prikimštas po drabužiais ir gudriom maskuotėm, ilgus metus saugojusiom ją nuo šnipų ir žandarų.

Gūdūs carinės priespaudos laikai nesuteikė anykštietei galimybės mokslo ragauti, bet vos iš brolių namie pramokusi skaityti ir rašyti Juozapota pajuto aistrą knygoms. O netrukus jau ne vien knygas slapta gabeno, bet ir ginklus, ir šaudmenis. Tikra kovotoja iš prigimties, ji ėmėsi ir gana rizikingų žygių. Štai kad ir prieš tuometinį Ukmergės policijos viršininką, pagarsėjusį žiaurumu lietuviams. Trys keliai jį vedė iš Ukmergės: per Jonavą, Uteną ir Anykščius. Visuose jo laukė Juozapotos suorganizuota pasala. Netituluota Lietuvos karininkė!

 

 

- – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - -

 

Pleteryteinstagramm

EMILIJA PLIATERYTĖ (1806–1831)

Lietuviškoji Žana d’Ark. Taip dažnai vadinama Emilija Pliaterytė, 1831 m. vykusio sukilimo karinių pajėgų kapitonė.

Emilija buvo kilusi iš garsios grafų Pliaterių giminės. Gimė Vilniuje, tačiau, išsiskyrus tėvams, kartu su mama persikėlė gyventi į Daugpilį. Emilija nuo pat mažens buvo mokoma istorijos ir matematikos, turėjo mokytojus-eruditus. Mokėjo vokiečių, prancūzų, anglų, italų, lenkų, rusų, lietuvių kalbas. Emilija nebuvo tipinė mergaitė, jai visiškai nerūpėjo žaidimas lėlėmis, puošnūs drabužiai, galantiški šokiai. Anksti išmoko valdyti ginklą, taikliai šaudyti, fechtuotis, jodinėti. Kai mirė mama, Emilijai buvo 24 metai. Po jos mirties mergina bandė užmegzti ryšius su tėvu, tačiau jis ją atstūmė ir įskaudino. Netrukus kartu su pusbroliais Emilija įsijungė į rengiamo sukilimo darbus. Kaip ji pati rašė savo dienoraštyje, „vedė mane Tėvynės meilė. Be to, auklėjama vienišai ir gyvendama nuo vaikystės metų tąja mintimi, kad kada nors karan eisiu, priėmiau tai kaip įkvėpimą, nes daugelį metų toji mintis, neįprasta jaunoms merginoms, lydėjo mane“.

Kai sukilimas pradėjo plisti, Emilija su savo adjutante Marija Prušinskaite ir pusbroliu Cezariu Pliateriu Dusetų bažnyčioje 1831 m. kovo 29 d. paskelbė sukilimo pradžią, iškėlė vėliavą ir pasakė trumpą kalbą. O jau kitą dieną su savo būriu, kurį sudarė 280 šaulių, 60 raitelių ir keli šimtai dalgiais ginkluotų valstiečių vyrų, pradėjo mūšius. Kai sukilėlių kariuomenė buvo perorganizuota, Emilijai suteiktas kapitono laipsnis ir I-asis lietuvių pulkas. Liepą, praėjus keturiems mėnesiams nuo sukilimo pražios, buvo nuspręsta trauktis Prūsijos link, tačiau Emilija pareiškė, kad kovos už Tėvynę tol, kol bus gyva. Ji kartu su kitais sukilėliais iškeliavo tęsti kovų: slapstydamiesi ėjo miškais, daugiausiai naktimis, kentėjo badą ir troškulį. Nusilpusi, pavargusi, žaizdotomis kojomis buvo priimta į Justinavo dvarą, tačiau dėl pablogėjusios sveikatos nebeįstengė sugrįžti į kovos lauką. Ten, sulaukusi 25-erių, ir mirė.

emilija-pliateryteNuo tada Emilija tapo legenda Lietuvoje, Lenkijoje ir Baltarusijoje.

Maršrutas Vilniuje ir jo apylinkėse, aplankant su Pliaterytės gyvenimus susijusias vietas

Straipsnis apie Emiliją portale „Bernardinai.lt”

Dar vienas straipsnis „Lietuvos Žana d’Ark – Emilija Pliaterytė” portale „Respublika”

Ir dar vienas – „1831 metų sukilimo Lietuvoje didvyrė” portale „XXI amžius”

 

- – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - -

 

Simaiteonainsta

ONA ŠIMAITĖ (1894–1970)

Bibliotekininkė, išsaugojusi nuo mirties dešimtis Vilniaus žydų.

Ona gimė Akmenėje, neturtingoje šeimoje, kuri, ieškodama geresnio gyvenimo, nusprendė persikelti į Rygą. Užklupus I pasauliniam karui, visa šeima išvažiavo į Rusiją, tačiau po jo sugrįžo į Lietuvą. Čia Ona susirado mokytojos darbą Kauno žydų pradinėje mokykloje. Ten ji praleido kelis metus ir nusprendė stoti į Kauno universitetą mokytis humanitarinių mokslų. Būdama 46-erių, pradėjo dirbti skirtingose Kauno bibliotekose, o po kelių metų buvo perkelta į Vilniaus universiteto biblioteką. Prasidėjus nacių okupacijai ir atsiradus Vilniaus žydų getui, Ona jautė privalanti padėti žydams ir kaip nors juos apsaugoti, nors žydų gelbėtojams grėsė tas pats, kas ir patiems žydams. Kaip rašė Ona, „gėda gyventi, gėda turėti pastogę, gėda turėti galimybę nusiprausti ir t. t., kada tūkstančiai žmonių ne tik tokių minimalių galimybių nebeturi, bet Damoklo kardas kabo ant jų galvų, kada kiekvienas gali tyčiotis ir kankinti kas netingi.”

Štai čia bibliotekininkės darbas jai ir pasitarnavo. Ona gavo leidimą lankytis gete kaip bibliotekos darbuotoja, kad galėtų surinkti neva pas žydus studentus likusias universiteto bibliotekos knygas. Pasinaudodama šia priedanga, į getą ji nešdavo savo pirktą maistą (nors pati gyveno skurdžiai), nelegalius dokumentus, o išeidama išnešdavo krepšyje užmigdytus vaikus, dienoraščius ir kt. svarbius dokumentus. Naciai, įtardami jos veiklą, Oną buvo suėmę tris kartus, bet jai vis pavykdavo išsisukti. Ketvirtąjį kartą suimtai Onai buvo paskelbta mirties bausmė, tačiau, profesoriams papirkus pareigūnus, moterį nuspręsta išsiųsti į koncentracijos stovyklą. Ona ją išgyveno ir savo likusį gyvenimą praleido Prancūzijoje. 1966 m. jai buvo suteiktas Pasaulio tautų teisuolės vardas. Vilniuje Onos Šimaitės vardu pavadinta gatvė, Vilniaus universiteto Simono Daukanto kiemelyje įrengta memorialinė lenta.

simaite

„Žinių radijo” laida apie O. Šimaitę, laidoje skamba ir jos pačios balsas

Straipsnis „Ona Šimaitė – lietuvių Irena Sendler” portale „Bernardinai.lt”

Apie O. Šimaitės gyvenimą išleista knyga „Epistolofilija. Užrašytas Onos Šimaitės gyvenimas”

 

Nuotrauka kairėje – iš Valstybinio Vilniaus Gaono žydų muziejaus archyvo.

 

 

- – - - – - - – - - – - - – - - – - - – - - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - - – - – - – - – - – - – - – - – - – - – - - – - – - – - – - – - -

 

Bortkeviciene-insta

FELICIJA BORTKEVIČIENĖ (1873–1945)

Maištininkė, feministė, knygnešė, politikė, leidėja. Ir tai net ne visi žodžiai, kuriais galėtume apibūdinti Feliciją Bortkevičienę (1873–1945).

Ši Lietuvos istorijai svarbi moteris gimė liberalioje bajorų šeimoje, Panevėžio raj. esančiame Linkaučių dvare. Pradžioje Felicija buvo mokoma namuose, tačiau vėliau lankė Kauno mergaičių gimnaziją. Tvirtas Felicijos charakteris pasireiškė jau tada. Kartu su kitomis mergaitėmis atsisakiusi eiti melstis į cerkvę, Felicija buvo pašalinta iš gimnazijos kaip viena iš streiko organizatorių. Mokslus tęsė Vilniaus gimnazijoje, kur buvo priimta su sąlyga, kad neorganizuos maišto. Ją baigusi, išvyko į Varšuvą studijuoti istorijos ir prancūzų kalbos slaptuose moterų kursuose. Vėliau persikėlė gyventi į Vilnių, o čia pradėjo aktyvų visuomeninį gyvenimą.

Nors augo lenkiškai kalbančioje šeimoje, Felicijai ir jos artimiesiems lietuvybė buvo svarbi. Felicija domėjosi 1863 m. sukilimu, lietuvių išsivadavimo judėjimu, knygnešiais. Atvykusi į Vilnių, privačiai mokėsi lietuvių kalbos. Pamažu Felicija įsiliejo į Vilniaus inteligentų būrelį ir perėmė tautinio atgimimo idėjas. Ji tapo pirmąja moterimi, priimta į lietuvybę skatinusią „Dvylikos Vilniaus apaštalų” grupę. Bortkevičių namai pamažu tapo inteligentų traukos centru, čia pradėtas organizuoti ir moterų judėjimas, kurio viena iš pradininkių buvo Felicija. Moteris taip pat pradėjo platinti draudžiamą lietuvišką literatūrą, turėjo slaptus knygų sandėlius, rūpinosi spaudos gabenimu į Vilnių. Ji aktyviai dalyvavo visuomeninėse, labdaros organizacijose, partijų veikloje, pasižymėjo Didžiajame Vilniaus Seime. Ilgą laiką dirbo skirtingų lietuviškų laikraščių leidėja, redaktore, dėl cenzūros nepaisymo buvo ne kartą areštuota ir kalinta. Išrinkta į Steigiamąjį Seimą, tapo viena pirmųjų moterų parlamentarių Lietuvoje, o 1926 m. buvo viena iš dviejų moterų (kita – G. Petkevičaitė-Bitė), kandidatavusių į Prezidento postą.

Straipsnis apie F. Bortkevičienės gyvenimą „Jai buvo lemta būti tarp „dvylikos Vilniaus apaštalų” portale „Tapati”

Straipsnis „Nepriklausomybės sąsiuviniai. Nepriklausomybės punktyras Felicijos Bortkevičienės biografijoje” LRT.lt portale

 

- – -

 

GRĮŽTI Į VISŲ MOTERŲ, KŪRUSIŲ LIETUVĄ, SĄRAŠĄ

 

- – -

Piešiniai – Akvilės Malukienės

Projektą finansuoja Lietuvos kultūros taryba.

Projektas skirtas Lietuvos valstybės atkūrimo šimtmečiui paminėti: www.lietuva100.lt

Untitled design atkurtailietuvai100-vertikalus-logo-tamsus-rgb