Projektas

KAIP: KOMPLEKSINIS ATSAKAS Į PROBLEMAS

2009-2011 m. įgyvendintu projektu buvo siekiama, taikant mokymų ir konsultacijų metodus, pateikti inovatyvių ir kompleksinių priemonių paketą, sprendžiant socialinės atskirties problemas, socialiniams darbuotojams, kurie tiesiogiai dirba su asmenimis ir šeimomis, pažeidžiamais dėl skurdo rizikos, nedarbo ir socialinės atskirties.

Lygių galimybių plėtros centras (LGPC) parengė seminarų ciklų, skirtų socialiniams darbuotojams, savanoriams ir personalui dirbančiam su socialinės rizikos individais ir šeimomis, programų turinį ir suorganizavimo seminarus socialiniams darbuotojams iš 5 Lietuvos savivaldybių. LGPC taip pat aktyviai prisidėjo kuriant socialinių darbuotojų ir socialinių paslaugų teikėjų bendradarbiavimo tinklą, siekiant veiksmingesnio darbo su socialinės rizikos asmenimis ir šeimomis. LGPC ekspertai konsultavo, rengiant metodologinę priemonę socialiniams darbuotojams, kurios tikslas − padėti integruoti kompleksinius teorinius poţiūrius į socialinį darbą.

Projekto koordinatorius: JTVP – Lietuva. Projekto rėmėjas: Europos Socialinis Fondas.