Projektas

Lyčių lygybė – būtina sąlyga regionų plėtrai

Projektu siekiama skatinti tolygų vyrų ir moterų dalyvavimą įvairiose, tiek ekonominio, tiek socialinio gyvenimo srityse ir stiprinti lyčių lygybę savivaldybėse. Projekte, kuris buvo įgyvendintas 2006-2007 m., dalyvavo trys Lietuvos savivaldybės: Širvintų raj., Ukmergės raj. ir Šiaulių miesto.

Projekto tikslai:

 • Ugdyti ir tobulinti savivaldybių tarnautojų įgūdžius lyčių lygybės srityje;
 • Padidinti savivaldybių politikos jautrumą lyčių lygybės aspektams;
 • Skatinti diskusijas apie lyčių lygybės politikos reikalingumą Bulgarijos, Lietuvos ir Estijos vietinės valdžios institucijose;
 • Parengti rekomendacijas, kurios vietinei valdžiai padėtų formuoti ir įgyvendinti lyčių efektyvią lyčių lygybės politiką.

Projekto tikslinės grupės Lietuvoje:

 • Širvintų, Ukmergės, Šiaulių ir kitų Lietuvos savivaldybių darbuotojai, kurie turi tiesioginę įtaką vietinės politikos sprendimams bei paslaugų ir įvairių struktūrų plėtrai, taip yra atsakingi už jų įgyvendinimą;
 • Vietinė žiniasklaida, informuosianti bendruomenę apie vykdomą lygybės politiką. Žiniasklaidos pagalba bus keičiami visuomenėje susiformavę stereotipai, formuojamas pozityvus, modernus požiūris į vaidmenų pasidalijimą tarp lyčių šeimoje.

Pagrindinės projekto veiklos:

 • Pasirinktų savivaldybių darbuotojų apmokymai, apimantys taip pat ir 3R metodą, skirtą lyčių lygybės situacijos analizei ir lyčių aspekto įtraukimui vertinant esamą padėtį, paskirstant išteklius ir numatant veiksmų planus, esamai padėčiai pakeisti;
 • Mokomasis-pažintinis savivaldybių darbuotojų vizitas į Švedijos savivaldybes;
 • Mažos apimties 3R tyrimai, kuriuos atliks savivaldybių darbuotojai, dalyvaudami projekte. Tyrimai analizuos moterų ir vyrų padėtį konkrečios savivaldybės kasdieniame darbe;
 • Patirties sklaidos seminarai/ apvalaus stalo diskusijos kitose (projekte tiesiogiai nedalyvaujančiose) savivaldybėse;
 • Tarptautinė konferencija Vilniuje 2007 m. lapkričio mėn.

Projektą koordinavo Lygių galimybių kontrolieriaus tarnyba. Projekto partneriai: Socialinės apsaugos ir darbo ministerija, Lygių galimybių plėtros centras, Šiaulių miesto savivaldybė, Lyčių lygybės komisaro biuras (Estija), ir Moterų studijų ir politikos centras (Bulgarijoje).