Projektas

Globalios teisės, lokalūs veiksmai: moterų balsai pažangai

2013 m. rudenį pradėtu įgyvendinti projektu siekiama stiprinti sąveikiniu požiūriu pagrįstą lyčių lygybės diskursą ir advokatavimo kompetencijas moterų žmogaus teisių klausimais.

Projekto metu bus gilinimos NVO žinios apie nediskriminavimą, žmogaus teises, įskaitant įvairių tapatybės aspektų sąveikas, stiprinami praktiniai NVO gebėjimai advokatavimo moterų teisių klausimais srityje. Be to, imamasi priemonių moterų įgalinimu ir pagarba įvairovei pagrįsto viešo diskurso formavimui, stiprinamos pilietinės visuomenės įtaka teisėkūros ir politinėms iniciatyvoms bei plėtojama dvišalės partnerystė.

Siekiant įgyvendinti išsikeltus uždavinius numatytos šios veiklos:

  • Moterų ir kitų žmogaus teisių srityje dirbančių NVO fokus grupės regionuose, siekiant išgirsti regioninių NVO balsus išsiaiškinant problemas, su kuriomis susiduria moterys, jų patirtimis pagrindžiant alternatyviąją CEDAW ataskaitą.
  • Alternatyvios CEDAW atskaitos rengimas ir pristatymas Komitetui Ženevoje. Rengiant ją, moterų situacija apžvelgiama įvertinus lyties sąveikas su kitais tapatybės aspektais (amžiumi, lytine orientacija, sveikata, etniškumu ir t.t.).
  • Advokatavimo įrankių, remiantis CEDAW Komiteto išvadomis, regioninėms moterų NVO parengimas ir pristatymas. Komiteto rekomendacijos bus išverstos į lietuvių kalbą ir adaptuotos advokacijos reikmėms, artėjant savivaldos rinkimams. Siekiant sustiprinti šio įrankio svarumą CEDAW Komiteto įžvalgos bus papildytos ES lyčių lygybės indekso duomenimis.
  • Sąmoningumo kėlimo kampanijos, kuriomis siekiama atkreipti dėmesį į moterų teisių pažeidimus ir diskriminaciją. Organizuojant jas pabrėžiama nuostata, kad moterys nėra homogeniška grupė, o papildomi tapatybės aspektai (lytinė orientacija, migrantės ar priklausymo etninei mažumai patirtis, amžius, šeiminis statusas ir pan.) pagilina socialinę atskirtį. Siekiant didesnio matomumo regionuose, bus bendradarbiaujama su regionine žiniasklaida.
  • Apvalaus stalo diskusijos / advokacijos renginiai regionuose vykdomi naudojant CEDAW Komiteto rekomendacijas Lietuvai ir lyčių lygybės indekso duomenis.
  • Plėtojant dvišalę partnerystę surengtas NVO forumas, kurio tikslas – užmegzti profesinius kontaktus, apsikeisti patirtimi, aptariant lyčių lygybės politikos įgyvendinimui kylančius iššūkius pokriziniu laikotarpiu, sąveikinio požiūrio integravimo lyčių lygybės darbe galimybes ir kliūtis, advokatavimo kryptis, strategijas ir priemones, susipažinti su gerosiomis praktikomis.

Projekto partneris: KUN Center for Gender Equality.

Projektą finansuoja: EEA Grants, NVO Programa Lietuvoje.

Projekto darbuotojai:

Vilana Pilinkaitė Sotirovič, ekspertė NVO klausimais

Augustas Čičelis, ekspertas projekto sklaidos klausimais

Margarita Jankauskaitė, ekspertė projekto turinio klausimais

Laima Vaigė, ekspertė teisės klausimais

Jolanta Samuolytė, ekspertė teisės klausimais

Giedrė Vaičėnienė, projekto finansininkė

EEA_color_logo