Projektas

Moterys – pokyčių, taikos ir konfliktų prevencijos variklis Ukrainoje

Projekto tikslas – skatinti moterų įtraukimą į taikos kūrimo ir konfliktų prevencijos procesus Ukrainoje. Šios iniciatyvos vykdytojai padės vietinėms suinteresuotoms institucijoms ir organizacijoms rengti, įgyvendinti ir prižiūrėti regioninius veiksmų planus, skirtus įgyvendinti JT Saugumo Tarybos rezoliuciją Nr. 1325 „Moterys, taika ir saugumas”*. Projekto tikslinės grupės – vietos valdžios institucijos, nevyriausybinės organizacijos, žiniasklaida, akademinė bendruomenė ir ekspertai Vinicos, Dniepropetrovsko, Zaporožės, Luhansko ir Chmelnyckio regionuose Ukrainoje.

Projekto uždaviniai:
• Didinti vietinių suinteresuotų institucijų ir organizacijų supratimą apie JTSTR 1325 principus ir tikslus, stiprinti jų gebėjimus įgyvendinant konkrečias iniciatyvas, skatinančias didesnį moterų įsitraukimą į taikos procesus.
• Teikti tiesioginę paramą vietinėms suinteresuotoms insititucijoms ir organizacijoms rengiant, įgyvendintant ir atliekant regioninių veiksmų planų, skirtų įgyvendinti JTSTR 1325, stebėseną.
• Organizuoti gerosios praktikos ir patirties mainus bei sukurti priemones, kurios padės užtikrinti projekto rezultatų tęstinumą ir galimybę juos atkartoti.

Projekto trukmė: 2018 m. kovo mėn. – 2020 m. sausio mėn.

Projekto partneriai: Ukrainos moterų fondas (projekto koordinatorius), Moterų informavimo ir konsultavimo centras (Ukraina) ir Lygių galimybių plėtros centras (Lietuva)

*Apie JTSTR 1325: 2000 m. priimtoje rezoliucijoje pripažintas specifinis ginkluotų konfliktų poveikis moterims ir moterų vaidmens taikos ir saugumo užtikrinimo operacijose svarba. Rezoliucija įpareigojo valstybes užtikrinti didesnį moterų įtraukimą į visus konfliktų prevencijos, valdymo, sprendimo ir taikos kūrimo mechanizmus, integruoti į juos lyčių aspektą ir imtis specialių priemonių, skirtų apsaugoti moteris nuo smurto lyties pagrindu ginkluotų konfliktų metu.

Screenshot_2